Духовен уелнес

Развивайки своята програма за духовен уелнес, в неповторимата атмосфера на новооткрития си клуб - ресторант „Питието на Орфей”, фирма „Орфей клуб уелнес” АД организира за своите служители по случай Първа пролет и Великденските празници театрална постановка „Небето на Димитър”. С майсторското си изпълнение артиста от Пловдивския драматичен театър Димитър Селенски, докосна сърцата на присъстващите. Следващата постановка ще бъде в края на м. май....
Read More

Днес, 06.01.2011г. с номер на вписване 20110106104349 в Търговския регистър бе променен адреса

Днес, 06.01.2011г. с номер на вписване 20110106104349 в Търговския регистър бе променен адреса на управление на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД от гр.Пловдив, ул. Гладстон 1 на гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А. Промяната е отразена и в Устава на дружеството. Актуално състояние Устав...
Read More

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

Днес,05.11.2010г.,в Търговския регистър по партидата на дружеството бе вписана Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД, насрочено за 20.12.2010г. от 11.00 часа в гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А със следния дневен ред:   1.Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. 2.Приемане на изменения в Устава на Дружеството в частта му Седалище и адрес на управление. 3.Разни   Покана Проект на устав Примерно пълномощно...
Read More

На 02.07.2010г. бе прекратено трудовото правоотношение на Николай Петров Нейчев

На 02.07.2010г. бе прекратено трудовото правоотношение на Николай Петров Нейчев като Директор за връзка с инвеститорите на Орфей Клуб Уелнес АД.   На същата дата като Директор за връзка с инвеститорите на Орфей Клуб Уелнес АД бе назначена Кирилка Кирилова Иванова, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул. Д-р Г. Вълкович 8, тел. 0878413282...
Read More

ОСА на „Орфей клуб уелнес“ АД

На 15.04.2010г. с номер на вписване 20100415164519 в Търговския регистър бе вписана Поканата за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на Орфей Клуб Уелнес АД, ЕИК 160098651, което ще се проведе на 27.05.2010г. от 11:00 часа в гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А със следния дневен ред:   1. Отчет за дейността на Дружеството през 2009 година. 2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009 година. 4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година. 5.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година. 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2009 година. 7.Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. 8.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година. 9.Разни. Приложена е поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Орфей Клуб Уелнес АД за 2010г. и материалите по дневния ред на събранието....
Read More