Промени в Съвета на директорите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

Днес, 02.06.2015г. с номер на вписване 20150602151825 Маргарита Михайлова Лозанова беше заличена, а Светла Боривой Томова беше вписана като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Николинка Николова Бояджиева и Анастасия Нейчева Шопова бяха заличени като представители на Фондация Международен институт за изследване на кооперациите като член на СД. За нов представител на фондацията в СД беше вписана Калина Георгиева Нейчева, която ще представлява Фондация Международен институт за изследване на кооперациите като член на СД с Ангел Илиев Гроздин - заедно и поотделно....
Виж повече

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД за 2015 г.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД ще се проведе на 22.05.2015 г. от 08:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при следния дневен ред: Покана 1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 година. 2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година. 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружество за 2014 година. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. 7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. 9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година. 10. Разни. Приложения: Примерно пълномощно...
Виж повече

Промяна в представителството на „Орфей клуб уелнес“ АД

На 15.07.2014г. с номер на вписване 20140715153413 Райна Емилова Бонева беше вписана като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД - ю.л. Изпълнителен директор и представляващ "Орфей клуб уелнес" АД. Дружеството продължава да се представлява пред трети лица от Корпорация за технологии и иновации АД, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Радостина Димитрова Нейчева и Райна Емилова Бонева - заедно и поотделно. Със същото вписване е вписана Анастасия Нейчева Шопова като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на Фондация "Международен институт за изследване на кооперациите" в качеството на фондацията на член на СД на "Орфей клуб уелнес" АД. Фондация "Международен институт за изследване на кооперациите"  ще се представлява в СД на "Орфей клуб уелнес" АД от Ангел Илиев Гроздин, Николинка Николова Бояджиева и Анастасия Нейчева Шопова - заедно и поотделно. Актуално състояние на "Орфей клуб уелнес" АД...
Виж повече