Днес, 06.01.2011г. с номер на вписване 20110106104349 в Търговския регистър бе променен адреса

Днес, 06.01.2011г. с номер на вписване 20110106104349 в Търговския регистър бе променен адреса на управление на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД от гр.Пловдив, ул. Гладстон 1 на гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А. Промяната е отразена и в Устава на дружеството. Актуално състояние Устав...
Виж повече

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

Днес,05.11.2010г.,в Търговския регистър по партидата на дружеството бе вписана Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД, насрочено за 20.12.2010г. от 11.00 часа в гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А със следния дневен ред:   1.Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. 2.Приемане на изменения в Устава на Дружеството в частта му Седалище и адрес на управление. 3.Разни   Покана Проект на устав Примерно пълномощно...
Виж повече

На 02.07.2010г. бе прекратено трудовото правоотношение на Николай Петров Нейчев

На 02.07.2010г. бе прекратено трудовото правоотношение на Николай Петров Нейчев като Директор за връзка с инвеститорите на Орфей Клуб Уелнес АД.   На същата дата като Директор за връзка с инвеститорите на Орфей Клуб Уелнес АД бе назначена Кирилка Кирилова Иванова, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул. Д-р Г. Вълкович 8, тел. 0878413282...
Виж повече

ОСА на „Орфей клуб уелнес“ АД

На 15.04.2010г. с номер на вписване 20100415164519 в Търговския регистър бе вписана Поканата за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на Орфей Клуб Уелнес АД, ЕИК 160098651, което ще се проведе на 27.05.2010г. от 11:00 часа в гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А със следния дневен ред:   1. Отчет за дейността на Дружеството през 2009 година. 2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009 година. 4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година. 5.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година. 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2009 година. 7.Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. 8.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година. 9.Разни. Приложена е поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Орфей Клуб Уелнес АД за 2010г. и материалите по дневния ред на събранието....
Виж повече

„Орфей Клуб Уелнес” АД бе вписано като публично дружество

На 09.12.2009г. Комисия за финансов надзор вписа „Орфей Клуб Уелнес” АД, гр. Пловдив, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписа емисия в размер на 20 808 320 лева, разпределени в  20 808 320 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Предстои регистрация на дружеството и цялата емисия акции на Българска Фондова Борса – София....
Виж повече