ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2023

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД,ЕИК по БУЛСТАТ: 160098651, LEI код:  8945006K1D45NQE1KH69

 

 

Изображение1

Съдържание

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

 

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД за 2023г.

 

I. Oбективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.

1.Всички важни събития за предприятието през 2023 година

 

1.„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Седалището и адрес на управление на  Дружеството е Република България, град Пловдив, булевард „Христо Ботев” № 27А.
Акциите на дружеството се търгуват на „Българска фондова борса” АД, алтернативен пазар - BaseMarket.bg с борсов код OCW.

2.През 2023г. „Орфей клуб уелнес” АД продължи своята дейност в съществено усложнените условия за работа в постоянно променяща се политическа и икономическа обстановка в страната, както войната в Украйна и конфликта в Израел.

3.Във връзка с международната дейност на „Орфей клуб уелнес„ АД за човешки ресурси през 2023г. бяха проведени срещи с медицински университети в България за привличане на международни студенти по медицина и фармация. „Орфей Клуб Уелнес„ АД се специализира в подпомагането на процеса по кандидатстването и адаптацията на международните студенти в престижни институции като медицинските университети в България. Установи се тясно сътрудничество с Медицинския Университет - Пловдив по разработването на персонализирани маркетингови стратегии, които да подчертаят предимствата на учебната среда, предлагана от висшето учебно заведение.

4. От 30.09.2023г. е прекратен трудовия договор с Ангел Стоянов Механджийски като Директор за връзки с инвеститорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Oт 02.10.2023г. като Директор за връзки с инвеститорите е назначена Петранка Димитрова Иларионова, е-мейл:  dvi.holdingkti@gmail.com

5. На 10.10.2023г. Орфей Клуб Уелнес АД, като един от учредителите и член на Сдружение „Долина за дълбокотехнологични иновации - Пловдив„ постигна успех в предварителната процедура и Южен Централен район на Република България беше включен на Европейската карта на регионите, изявили интерес да изградят регионална иновационна долина и да създават партньорства с други долини. Съгласно Новата Европейска програма за иновации ще бъдат определени за финансиране до 100 региона, които да ангажират и подобрят координацията и насочеността на своите инвестиции и политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Очаква се тези региони да дадат приоритет на 3-4 междурегионални иновационни проекта, включително в областта на дълбоките иновации, свързани с ключови приоритети на ЕС.

Предстои ни дълъг път и работа за изграждане на нашата регионална иновационна екосистема, за да попаднем в списъка на 100-те избрани долини.

6. През 2023г. продължиха усилията за развиване на дейност на „Орфей клуб уелнес„ АД по посредничество при наемане на работа на квалифицирани кадри за нуждите на фирми от туристическия бранш.

7. На 29.06.2023г. в гр. Пловдив се проведе Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес„ АД, на което беше приет Годишният финансов отчет на дружеството за 2022г., одиторският доклад, докладът за дейността, докладът на директора за връзки с инвеститорите и т.н.

8. През 2023г. продължи работата по социалната туристическа платформа www.tripxv.com, създадена от дружеството, която през 2020 година беше „клонирана„ за българския пазар. Идеята е тя да представи на потребителите от България възможност за организиране на трипове с обекти в страната. Българската версия е подкрепена с договор за обекти за настаняване в България с Грабо.БГ и Настани.БГ. Работата по платформата добива още по-голям смисъл, защото пандемията, Covid-19, даде тласък на дигитализацията предлагането на туристическите услуги и буквално „разруши„ съществуващия модел на търговия, търсене и предлагане на стоки и услуги.

9. На 19.04.2023г. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев„ 27А се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес„ АД Дневният ред включваше вземане на решение относно участието на дружеството в създаване на ново дружество чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС„ АД на стойност съгласно оценката на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Инвестицията е предвидена да се използва за изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали за производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници.

10. На 09.03.2023г. с номер на вписване 20230309161005 в Търговския регистър беше публикувана Покана за свикване на ново Извънредно Общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес„ АД от 10:00 часа на 19.04.2023г. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев„ 27А. Дневният ред включва вземане на решение относно участието на дружеството в създаване на ново дружество чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС„ АД. Инвестицията е предвидена да се използва за изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали за производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници.

11. През м.март.2023г. е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2022 г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

12. През м.януари.2023г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2022 г. и е представен в Комисията за финансов надзор,  Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

2. Описание на основните рискове, пред които е изправено предприятието:

Рисковете, оказващи влияние върху дейността и резултатите на Дружеството могат да бъдат класифицирани в зависимост от техния характер, проявление, специфики на дружеството и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Практическо приложение за управлението на риска в „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД намира разделянето на рисковете в зависимост от възможността или невъзможността рискът да бъде преодолян, респективно елиминиран. Този критерий разделя рисковете на систематични и несистематични.

Систематични рискове – зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Несистематични рискове – представляват частта от общия риск, специфичен за самото дружество и отрасъла, в който то осъществява дейността си.

Систематични рискове

Систематичните рискове са тези, които действат извън дружеството и оказват съществено влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани с макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Основното ограничаване на влиянието на систематичните рискове е събирането и анализирането на текущата
информация, както и използването на прогнози от независими източници за състоянието на системата като цяло. В тази връзка дружеството следва да извършва дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския климат. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика и като следствие от това – негативни промени в стопанския климат, в частност евентуалните
законодателни промени и по-точно тези, касаещи сектора, в който оперира Дружеството.

Република България е страна с политическа и институционална стабилност, основана на съвременни конституционни принципи като многопартийна парламентарна система, свободни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на властите. България е член на НАТО и от януари 2007 година е член на Европейския Съюз (ЕС). Гаранция за политическа стабилност е и процесът на синхронизация на националното законодателство с това на страните от ЕС.

Икономиката на България е една от най-бързо развиващите се в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Основният външен риск е свързан със световната финансова криза, което би довело до увеличаване на дефицита по текущата сметка и забавен растеж на БВП. Основният вътрешен риск остава в случай на рязко либерализиране на фискалната политика, което би довело до сериозно допълнително увеличаване на дефицита по текущата сметка и нарушаване принципите на валутния борд.

Бизнесът в България има кратка история на функциониране в свободни пазарни условия. В тази връзка в сравнение с компаниите, функциониращи в страните с развита пазарна икономика, българските фирми се характеризират с липса на управленски опит в пазарни условия и ограничени капиталови ресурси, с които да развиват своите операции, както и с ниска ефективност на труда. В допълнение, България има ограничен капацитет да поддържа стабилна пазарната система. Дейността на Емитента зависи от общото ниво на икономическа дейност в страната.

Правната система на България е в процес на промени, съответстващи на развитието на пазарната икономика в страната. Съдебната и административна практика остават проблематични и лицата, разчитащи на българските съдилища за ефективно разрешаване на спорове във връзка със собственост, нарушения на законите и договорите и други, установяват, че такова е трудно да се получи. Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, българското право продължава да се развива по начин, който не винаги съвпада с развитието и прилагането на законодателството в ЕС, както и с пазарното развитие. В резултат на това  съществуват неясноти и непоследователност и е налице инвестиционен риск, който не би бил така съществен при инвестиране в дружество, учредено в юрисдикция с по-развита правна система. Все пак, в последните години българското търговско законодателство се разви и стана относително модерно: в процеса на присъединяване към ЕС европейските директиви бяха транспонирани в националния правен ред, а след 1 януари 2007 г. регламентите на ЕС имат пряко действие в страната. Проблемно остава обаче прилагането на законите от съдилищата и административните органи в България, т.е. съществува несигурност как ще бъде приложен закона във връзка с осъществяването на корпоративни действия, осъществяването на надзор и други въпроси, каквато несигурност принципно не е налице в други държави членки на ЕС.

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни (общински) данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България все още се развива,

в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво. Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестиция в акциите може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство.

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути. В страна със силно отворена икономика като България, нестабилността на местната валута е в състояние да инициира лесно обща икономическа нестабилност и обратно –стабилността на местната валута да се превърне в основа на общоикономическата стабилност. Фиксирането на курса на лева към единната европейска валута (EUR) доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спрямо еврото.

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите. Сравнително ниската степен на инфлация след 1998 г. позволи на икономическите субекти да генерират неинфлационни доходи от дейността си и значително улесни прогнозирането на краткосрочните и средносрочните бъдещи резултати. Въпреки положителните тенденции, касаещи индекса на инфлацията, отвореността на българската икономиката, зависимостта и от енергийни източници и фиксирания курс BGN/EUR, пораждат риск от внос на инфлация.

Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите да намалеят вследствие на повишение на лихвените равнища, при  които дружеството може да финансира своята дейност, а също така и по-ниска доходност от инвестиции. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система като цяло, както и от влиянието на световната финансова криза.

Ценови риск

Всички цени на акциите, търгувани на фондовата борса са изложени на колебания, които са в резултат на публично оповестена информация за резултати, събития и т.н., касаещи конкретно дружество, или пък в резултат на общо движение на цените на голяма част от акциите. Колебанията в цените могат да бъдат както в посока на увеличение, така и в посока на намаление, като при това тези движения могат да бъдат сравнително резки и за продължителен период от време. Колебанията на цените могат да доведат до обезценка на акциите, спрямо друг, предходен момент и да бъдат причина за реализиране на загуби от страна на инвеститорите. Възможно е, поради различни причини, свързани с нестабилност на политическата обстановка в страната и в региона, с резки и неблагоприятни изменения в законодателството и в инвестиционната среда, както и вследствие на мащабни природни катаклизми или терористични актове да бъдат повлияни в отрицателна посока цените на търгуваните на борсата акции, в т.ч. и на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с ликвидността на самия пазар на ценните книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на регулирания пазар. Ниската ликвидност и в частност липсата на активно пазарно търсене на акциите затруднява сключването на сделки с акции на дружеството, което може да доведе до невъзможност за реализиране на капиталови печалби или до предотвратяване на възможни загуби от страна на отделни инвеститори.

Риск от неизплащане на дивидент

За всички акции е характерен рискът от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на компанията, необходимостта от нови инвестиции, изменението на паричните потоци и пряко от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите. Способността на компанията да генерира печалба е обект на специфични рискове свързани с дейността на емитента.

Рискове за миноритарните акционери

Извън гореописаните рискове, основният риск за миноритарните акционери се изразява в това, че е ограничена възможността им да участват във вземането на управленски решения и да упражняват контрол над Дружеството. Този риск може да се минимизира като се инвестира в ценни книжа на емитенти, спазващи високи стандарти на корпоративно управление и контрол.

Риск от разводняване

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД може да издава допълнителни акции при последващи увеличения на капитала. Съгласно българското законодателство и правилата на фондовата борса, Дружеството е длъжно да предложи тези акции на настоящите акционери съгласно правото им да придобият част от новите акции,  съответстващи на дела им в капитала преди увеличението. Независимо от това, настоящите акционери могат да изберат да не участват в бъдещо емитиране на акции, което ще доведе до „разводняване” на текущото им участие в Дружеството.

Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Има разлика в регулирането, надзора и практиките на българския пазар на ценни книжа, и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на пазара на Акциите.

 

Несистематични рискове

Това са рисковете, специфични за фирмата, респективно за отрасъла, в който тя оперира. Несистематичните рискове могат да бъдат разделени на секторен, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и фирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Секторният риск се поражда от влиянието на промените в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция, и др.

Фирменият риск е свързан с конкретната дейност на дружеството. Този риск се дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за отрасъла, в който фирмата функционира. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.

Бизнес рискът на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД се определя от характера на търсенето на предлаганите продукти и услуги в областта на уелнеса и туризма.

Услугите по предмета на дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД по своята същност значително се различава от другите услуги, тъй като крайният продукт не притежава материална форма. От своя страна тази специфика води до поредица от трудности за постигането на високо качество при приемлива цена за крайния клиент.

Бизнесът в областта на предлагане на туристически  и посреднически услуги е  изключително динамичен, търсенето постоянно се увеличава, а конкуренцията е много развита. В същото време крайните потребители са склонни да плащат единствено за продукти с много високо качество. Тези фактори налагат драстични съкращения в сроковете за разработката и често изменяща се нормативна база. Тъй като „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД се стреми към клиенти със своя пазарна ниша, то под качество на продукта ще разбираме не това, което крайният потребител получава, а набора от услуги, които фирмата ни ще извършва вместо обслужваната фирма, т.е. не само освобождавайки управителите от този род проблеми, но и вземайки решения в тяхна полза.

Като цяло дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД не генерира валутен риск, тъй като основните парични потоци на дружеството са в лева и евро.

Ликвидният риск е свързан с възможността „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД да не погаси в договорения размер и/или срок свои задължения. Този риск е минимизиран, предвид наличието на добре развита политика по управление на парични потоци в групата и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

Финансовият риск допълва бизнес риска, когато се използват средства под формата на заеми или дългови ценни книжа при осъществяване на дейността на дружеството. Плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД е в състояние да покрива всички свои задължения и не е изправено пред финансов риск.

Оперативните рискове са свързани с управлението на дружеството, а именно: вземане на грешни управленски решения; липса на адекватна система за вътрешен контрол; напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества. Влиянието на оперативните рискове върху дейността на дружеството се ограничава чрез изградената организация за вътрешен контрол и одит, която е елемент от  политиката по управление на риска и прилагането на съвременни подходи по управление на персонала.

II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

Дружеството има дългосрочни задължения в размер на 71 хил. лв., дългосрочни финансови активи в размер на 1 273 хил. лв., дългосрочни търговски и други вземания в размер на 183 хил. лв..

Текущите пасиви към 31.12.2023 г. са в размер на 112 хил. лв., в това число задължения към свързани предприятия 42 хил.лв.

Текущите активи са в размер на 2 250 хил.лв., в това число материални запаси 68 хил.лв., търговски и други вземания 2 100 хил. лв., в т.ч. от свързани предприятия 284 хил.лв., финансови активи, държани за търгуване 51 хил.лв., парични средства 31 хил.лв.

През отчетния период дружеството е на загуба в размер на 20 хил.лв.

Средносписъчният брой на служителите е :

наети лица по договор за управление и контрол – 1 бр.

наети лица по основен трудов договор – 2 бр.

наети лица по допълнителен трудов договор – 2 бр.

наети лица по извънтрудово правоотношение – 2 бр.

Бизнес моделът е начин, по който една компания създава приходи и печалба или най-общо създава ценности, чрез който нараства нейната стойност.

Основният бизнес модел на „Орфей Клуб Уелнес” АД е тъй наречената платформена икономика. Дружеството инвестира в изграждането на интернет платформи за туристически услуги, базирани на блокчейн технологията, осигуряваща гарантирана невъзможност за оспорване на сключените сделки между доставчиците и потребителите на тези услуги.

Бизнес моделът включва изграждането на високо технологична и концептуално иновационна екосистема тип B&C&C - блокчейн маркет плейс с изкуствен интелект.

Екосистемата се  състои от всички участници свързани с туристическия бизнес, неговата организация, материално осигуряване, логистика, мениджмънт, дигитален маркетинг, страратегически анализ, планиране и реализация.

Осъществяването на тази цел включва използването на иновативни технологии като създаването на ORPHEUS мрежа за гарантирани, свръхбързи и сигурни финансови транзакции по сделките сключени от потребителите на предлаганите услуги.

III. Всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

През м.януари.2024г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2023г. и е представен в Комисията за финансов надзор и в  Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството и във финансовата медия ФинансБГ.

IV. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Във връзка с подобряване на дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, Съветът на директорите на дружеството разглежда различни варианти за правилно управление на дълготрайните активи (промишлени имоти, собственост на дружеството в гр. Велинград) и след задълбочен анализ установи, че изграждането на фотоволтаични инсталации в имотите е едно добро икономическо решение. По предварителни разчети с инвестицията  във фотоволтаични инсталации може да се осигурят постоянни приходи за дружеството във времето. Изграждането на фотоволтаични инсталации е в интерес и в полза на бизнес нуждите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС„ АД и неговите акционери, тъй като ще позволи реализирането на планираната трансформация на генериращите само разходи промишлени имоти в работещ бизнес, който ще промени и бизнес модела на дружеството. Тези инвестиционни намерения на мениджмънта се подкрепят и мнението на специалисти от инвестиционния сектор, според които инвестицията в соларна инсталация е една от най-доходоносните в текущия момент и значително превъзхожда нормата на възвръщаемост дори в сравнение с класически инструменти като имоти, акции и други финансови инструменти. Казано с други думи, свободните капитали, инвестирани във фотоволтаични проекти, са сигурен начин за генериране на добри печалби. Като допълнение, инвестицията в соларни инсталации, с цел производство и продажба на електроенергия, е златната среда между ниво на доходност и риск. Соларните инсталации, след изграждането им, имат дълъг експлоатационен период от 25 и повече години и разходите за експлоатация и поддръжка са практически нулеви.

Мениджмънтът на дружеството предвижда утвърждаване на търговската марка „Орфей клуб уелнес” на продуцентския и туристически пазари, както и в сферата на уелнеса. Също така мобилизиране на допълнителен финансов ресурс с цел инвестирането му в развитие на интернет платформите за услуги като уелнес програмите за здравословен начин на живот. Бъдещи подцели на компанията са:

1.Разширяване на региона на дейност на фирмата, пренасяйки дейността на компанията в интернет пространството;

2.Разширяване на продуктовата гама на предлаганите услуги;

3.Заздравяване и завоюване на силни позиции на пазара чрез увеличаване на пазарния дял и поддържане на добър имидж;

4.Стремеж към по-високо качество на извършваните услуги;

5.Изграждане на клиентски ориентиран модел на обслужване;

6.Създаване на ползотворни връзки с клиентите на фирмата (от „еднократна услуга” към „програма за лоялност„).

7.Създаване условия за по-ликвиден пазар и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.

8.Развитие на служителите от дружеството чрез обучения за он-лайн маркетинг и търговия.

9.Развитие и утвърждаване на интернет платформата за он-лайн продажби на екологични продукти – хранителни добавки, козметика и други уелнес услуги и продукти.

10.Развитие на продукта „Уелнес за всеки” чрез допълване на продуктовата структура с нови продукти, пакети, туристически и културни маршрути и др.   

11.Повишаване на фирмената разпознаваемост  в интернет чрез използване на социалните медии за прилагане принципите на здравословно хранене и природосъобразен начин на живот.

12.Развитие на двете туристически платформи TripXV (www.tripxv.com) и „ClubXchain” с фокус за привличане както на туроператори и турагенти, така и на потребители от Европа и света като САЩ, Индия, Китай и други.

Работата по туристическите платформи на дружеството е насочена към времето (след пандемията), когато животът се връща към нормалното си състояние отпреди март 2020г. Целта е новата функционалност на платформите, въведеният изкуствен интелект и използваната блокчейн технология в тях да даде предимството, което мениджмънта търси в сектора на туристическите услуги.

V. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност.

„Орфей Клуб Уелнес„ АД, като един от учредителите и член на Сдружение „Долина за дълбокотехнологични иновации - Пловдив„ постигна успех в предварителната процедура и Южен Централен район на Република България беше включен на Европейската карта на регионите, изявили интерес да изградят регионална иновационна долина и да създават партньорства с други долини.

Регионалната иновационна екосистема в ЮЦР на Република България се изгражда по модела на четворната спирала на иновациите с четирите основни участници: университети, индустрия, държавни органи и гражданското общество, при който модел става дума за преминаване от икономика на знанието към икономика на обществото.

VI. Информация, изисквана на основание на чл. 187д от Търговския закон.

През 2023г. Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции по реда на чл. 187д от Търговския закон и не притежава собствени акции.

VII. Наличието на клонове на предприятието;

„Орфей Клуб Уелнес” АД няма регистрирани клонове.

VIII. Използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват и:

а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането:

Не се провеждат политики по хеджиране в „Орфей Клуб Уелнес” АД.

б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Всички цени на акциите, търгувани на фондовата борса са изложени на колебания, които са в резултат на публично оповестена информация за резултати, събития и т.н., касаещи конкретно дружество, или пък в резултат на общо движение на цените на голяма част от акциите. Колебанията в цените могат да бъдат както в посока на увеличение, така и в посока на намаление, като при това тези движения могат да бъдат сравнително резки и за продължителен период от време. Колебанията на цените могат да доведат до обезценка на акциите, спрямо друг, предходен момент и да бъдат причина за реализиране на загуби от страна на инвеститорите. Възможно е, поради различни причини, свързани с нестабилност на политическата обстановка в страната и в региона, с резки и неблагоприятни изменения в законодателството и в инвестиционната среда, както и вследствие на мащабни природни катаклизми или терористични актове да бъдат повлияни в отрицателна посока цените на търгуваните на борсата акции.

Кредитният риск за „Орфей Клуб Уелнес” АД е е свързан със загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем или  друг вид дълг, и коя да е част от него - главница, лихва, купони или всичко.

Ликвидният риск, относим към дейността на „Орфей Клуб Уелнес” АД, се свърза с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения. Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност. За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността и изготвяне на план за действие при ликвидна криза.

Възможно е в малка или по-голяма степен дружеството да влоши икономическото си състояние и финансовите си резултати. Това ще бъдат лоши сигнали за инвеститорите, които биха повлияли негативно върху цените на акциите на Орфей Клуб Уелнес АД. От друга страна няма да бъдат получени дивиденти, което допълнително би повлияло върху цените на акциите.

IX.  Информация по Приложение № 2 от Наредба № 2 на КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Сумата на нетните приходи от продажби  за 2023 год. е 169 хил. лв., като намалението им в сравнение с 2022 год. е със 351 хил. лв. Намалението основно се дължи на приходи от възстановени загуби от обезценка на дълготрайни материални активи /земи/ през 2022 год. в размер на 407 хил.лв.  

Финансовите приходи за 2023 г. са в размер на 10 хил.лв., като 10 хил. лв. са приходи от лихви.

През отчетния период дружеството е на загуба в размер на 20 хил.лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Сумата на нетните приходи от продажби  за 2023 год. е 169 хил. лв.

Финансовите приходи за 2023 г. са в размер на 10 хил.лв., като 10 хил. лв. са приходи от лихви.

Всички приходи са от вътрешния пазар, а по категории дейността се разпределят както следва:

№ по ред

Приходи  по категория дейност

Приходи (х.лв)

Отн. дял

1

Приходи от продажба на услуги, в т.ч. наеми

108

20.77 %

2

Приходи от продажба на стоки

1

0.19 %

3

Други приходи

411

79.04 %

 

Общо

520

100 %

 

3. Информация за сключени съществени сделки.

На 19.04.2023г. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев„ 27А се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес„ АД Дневният ред включваше вземане на решение относно участието на дружеството в създаване на ново дружество чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС„ АД на стойност съгласно оценката на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Инвестицията е предвидена да се използва за изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали за производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници.

Новото дружество „Ер Ен Кей Соларити„ ООД, ЕИК 207382348 беше вписано в Търговския регистър на 16.05.2023г. с предмет на дейност: Изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали, производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници, външна и вътрешна търговия, услуги за населението, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона. „Орфей Клуб Уелнес„ АД притежава 92.85 % от капитала на дружеството, което е с уставен капитал 1399500 лева.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации ” АД.

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът  че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

За отчетния период  дружеството е сключвало сделки със следните свързани лица:

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2023г. не са настъпвали събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово-характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Инвестиции в асоциирани и други предприятия

№ по ред

Наименование

Мерна единица

Количество

Балансова стойност (лв.)

1

ФИЛИПОПОЛИС ТУР ООД – гр.Пловдив

бр.

3500

3500

2

Ер Ен Кей Соларити ООД - гр. Пловдив

бр.

1269500

1269500

Общо:

1273000

1273000

 

Финансови активи, държани за търгуване

№ по ред

Наименование

Мерна единица

Количество

Балансова стойност (лв.)

1

ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД– гр.Пловдив

бр.

50994

50994

Общо:

50994

50994

 

Недвижима собственост

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД притежава недвижими имоти в Индустриална зона гр.Велинград

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Кредитодател

Кредитополучател

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Срок за изпла

щане

Предоставени гаранции и поемане на задължения

Вид

на заема

 

Пловдив Тех парк АД

Орфей клуб уелнес АД

100

2

41

5

12.09.2021

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителнигаранции и задължения

дългосрочен

Атлас Финанс ЕООД

Орфей клуб уелнес АД

30

4

30

2

19.08.2024

Едноличният собственик на капитала на дружеството е от икономическата група на Корпорация за технологии и иновации и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения. Заемът е за развойна дейност.

дългосрочен

Радостина Димитрова Нейчева

Орфей клуб уелнес АД

15

4

15

1

13.01.2024

-

12.04.2024

Заем за оборотни средства

краткосрочен

Петър Нейчев Нейчев

Орфей клуб уелнес АД

29

4

29

1

01.02.2024

-

16.02.2024

Заем за оборотни средства

краткосрочен

ИТ Академия АД

Орфей клуб уелнес АД

10

4

10

-

08.09.2024

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения

краткосрочен

Ер Ен Кей Соларити ООД

Орфей клуб уелнес АД

17

3

17

-

11.09.2024

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения

краткосрочен

 

Получените от „Орфей клуб уелнес” АД към 31.12.2023 год. заеми са в размер на 142 хил. лв., в т.ч. дългосрочни заеми в размер на 71 хил. лв.; в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 68 хил. лв.

9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППКЦ, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай, че са сключени като целеви.

Кредитодател

Кредитопо

лучател

Размер на заема Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла тена главница Хил.лв.

Неизпла тена лихва Хил.лв.

Срок за изпла щане

Целта за отпускане на заема

Вид  на заема

Орфей клуб уелнес АД

Трансмобил 21 ООД

21

5

21

7

01.06.2022

Заем за оборотни средства

дългосрочен

Орфей клуб уелнес АД

Платон 5 ЕООД

19

5

19

6

08.06.2022

Заем за оборотни средства

дългосрочен

Орфей клуб уелнес АД

ЕКД Аутомол

125

5

125

41

15.06.2022

Заем с инвестиционна цел за създаване на съвместни туристически и транспортни услуги във връзка с изпълнение на маркетинговата стратегия

дългосрочен

Орфей клуб уелнес АД

ОБТК Орфей АД

18

5

9

1

30.12.2025

Заем за оборотни средства

дългосрочен

Орфей клуб уелнес АД

Етик Финанс АД

18

4

9

2

07.01.2023

Заем за оборотни средства

дългосрочен

Орфей клуб уелнес АД

Корпорация за технологии и иновации АД

30

3

30

2

17.06.2021

Заем за оборотни средства

краткосрочен

 

Предоставените от „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД заеми са в размер на 213 хил.лв. към края на отчетния период, в т.ч. дългосрочни заеми в размер на 183 хил.лв. и краткосрочни заеми в размер на 30 хил.лв.; в т.ч. заеми предоставени на дружества от икономическата група в размер на 39 хил.лв.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД не е увеличавало капитала си и не е емитирало нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Не са извършвани и не са налице по-рано публикувани прогнози  от страна на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Политиката на „Орфей Клуб Уелнес” АД е насочена основно към ефективно управление на финансовите ресурси, така че да бъде обезпечена инвестиционната програма на дружеството и да се поддържа оптимален обем на оборотните средства. Свободните парични ресурси, получени чрез използването на финансови инструменти извън обичайната дейност, са разпределени по заеми, при договорени най-добри условия за получаване на доход.

„Орфей Клуб Уелнес” АД обслужва всичките си задължения съгласно договореностите, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Управлението счита, че следва да се даде положителна оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения на дружеството, както и че е малко вероятно да се промени структурата на финансиране на тази дейност.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Финансовите отчети на дружеството са съобразени с принципите на текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

Компанията има изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Системата за вътрешен контрол гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Корпоративното ръководство е подпомагано за дейността си от одитен комитет. Прилага се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2023 г. са извършeни следните промени в Съвета на директорите на Дружеството:

На 31.05.2023г. с номер на вписване 20230531105450 в Търговския регистър Христо Христов Данов беше заличен като Представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. Член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД и представляващ дружеството пред трети лица.

На 18.05.2023г. с номер на вписване 20230518095849 Петър Наньов Троплев беше заличен като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Христо Христов Данов беше вписан като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Орфей Клуб Уелнес АД.

В резултат на промените, от 31.05.2023г.  Орфей Клуб Уелнес АД продължи да се представлява пред трети лица от представителите по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД – Петър Нейчев Нейчев и Радостина Димитрова Нейчева – заедно и поотделно

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения:

В размер на 0 хил.лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

Няма такива.

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма такива.

Емитентът не е разпределял тантиеми.

18. За публичните дружества-информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа-вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД са обикновени, безналични, с право на 1 (един) глас всяка.

№ по ред

Членове на Съвета на директорите

Брой акции

%

1.

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ„АД,

ЕИК 115086942, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев„ 27А - Председател на СД, с представители:

848010

20.38

 

1. Петър Нейчев Нейчев

44038

1.06

 

2.Радостина Димитрова Нейчевa

4480

0.11

2.

ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ„представлявано от:

0

0

 

Хачик Мъгърдич Язъджиян

0

0

3.

Златан Петров Петров

784

0.02

 

Цитираните лица не притежават опции, нито други деривати с базов актив акции на емитента.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На дружеството не са известни каквито и да било договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството не е емитирало облигации.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Срещу „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, които да  надхвърлят 10 на сто от собствения му капитал.

21. За публичните дружества - данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД е Петранка Димитрова Иларионова, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», №27А, тел. 0882 933 522, е-мейл:  dvi.holdingkti@gmail.com

X. Информация по приложение № 3 от Наредба № 2 на КФН

1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

В капитала на дружеството няма ценните книжа, които да не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Всички акции от капитала на „Орфей Клуб Уелнес” АД се търгуват на „Българска Фондова Борса” АД, алтернативен пазар www.basemarket.bg с борсов код OCW.

2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството , включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акции.

Следните акционери притежават над 5% от акциите на дружеството:

 

Акционер

Брой акции към 31.12.2023

Процентно участие

1.

„Етик Финанс" АД, ЕИК 201164403

1 592 139

38,26%

2.

„Корпорация за технологии и иновации” АД, ЕИК 115086942

848 010

20,38%

3.

„ИТ Академия" АД, ЕИК 115310365

702 071

16,87%

 

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права – няма такива

4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. – няма

5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма сключени съществени договори

XI. Eлектронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година, или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация.

Вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година се публикува на интернет страницата на дружеството www.orpheusclub.com, раздел „За инвеститорите", а именно:https://orpheusclub.com/investitori.

Медията, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация е www.financebg.com, раздел „Бюлетин”.

 

Изображение1

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.100 н, ал.8 ЗППЦК ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

на „Орфей клуб Уелнес” АД, ЕИК 160098651 през 2023 г.

 

I. На основание чл. 100н, ал.8, т.1, буква „а” от ЗППЦК Съветът на директорите на „Орфей клуб Уелнес” АД е приел в управлението на дружеството по целесъобразност да се спазва „Националния кодекс за корпоративно управление", последно изменен през април 2016г. и одобрен от Заместник председателя на КФН.

В дейността си „Орфей клуб Уелнес” АД през 2023 год. изпълняваше Националния кодекс за корпоративно управление за постигане на следните цели и задачи:

Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството - защита правата на акционерите, разкриване на информация и прозрачност, публичност, обективност, равнопоставеност, с цел постигане на по-добро управление от страна на корпоративното ръководство и най-добри практики при реализиране на същото.

Поощряване на успешните стопански дейности на предприятието.

Увеличаване на изгодата за акционерите.

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от  управлението и дейността на дружеството.

Съблюдаване за спазването на правата на акционерите и ефикасността на процеса за осигуряването им, както и необходимостта същия да бъде усъвършенстван.

Изпълнение  на политика на дружеството, предназначена предимно за директорите във връзка със зачитането на законовите и други права на акционерите.

Общуване с акционерите на дружеството, при което да им се разяснят напълно правата и начина на упражняването им с цел повишaване на доверието в дружеството.

С приемането и прилагането на „Националния кодекс за корпоративно управление” в   „Орфей клуб Уелнес” АД се прилагаше  принципа „спазвай или обяснявай”.  Това означава, че дружеството бе задължено да  спазва  кодекса, а в случай на отклонение  ръководството му  да изяснява причините за това, но такива случаи през 2023г. липсваха.

Информация за прилагането на Кодекса дружеството публикува в годишните си отчети и на своята  уеб страница.

 

В изпълнение на „Националния кодекса за корпоративно управление” дружеството изпълни следното:

1.1. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

1.2. Съветът на директорите контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3. Съветът на директорите  изпълнява политиката на дружеството в областта на риска и  контролира изградената  системата за управление на риска и вътрешен одит.

Компанията има изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Системата за вътрешен контрол гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Корпоративното ръководство е подпомагано за дейността си от одитен комитет. Прилага ли се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор.

Финансовите отчети на дружеството са съобразени с принципите на текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

1.4. Съветът на директорите  следи за спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.  

1.5. Съветът на директорите следи за надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството.

1.6. Съветът на директорите дава  насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес планa на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности установени в устройствените му актове.

1.7. Съветът на директорите следи за спазване на приетата  политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставяне  на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.            

1.8. При осъществяване на функциите си през годината  членовете на Съвета на директорите се ръководеха  в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.9. Съветът на директорите се отчете  за своята дейност пред Общото събрание на акционерите проведено на 29.06.2023 год.

2.1. Изборът и съставът на  СД  е съобразен със  закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключени  с членовете на Съвета на директорите са определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

3.1. Броят на членовете и структурата нa Съвета на директорите е съобразен и съответства на  устройствения акт на дружеството.  

3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори е съобразен с нормативните изисквания  и също  гарантират интересите на акционерите.  

3.3. Съветът на директорите е осигурил  надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и  правата  на  акционерите.

3.4. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите  следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и  управленска практика.

3.5. Членовете на Съвета на директорите  имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им   членовете на Съвета на директорите са преминали обучение  по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

3.6. Създадени са условия предоставящи на членовете на Съвета на директорите  необходимото  време за изпълнение на  техните задачи и задължения.  

3.7. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството е извършен  посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества.     

4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е одобрен  от Общото събрание  на дружеството.

4.2. В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление се предприемат мерки размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД  да отчитат:

4.2.1. Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета  на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

4.2.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

4.2.3. Необходимостта от съответствие на интересите  на  членовете  на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

4.3. Обсъждат се  и подлежи да се приемат правила съгласно които  възнаграждението на членовете на  Съвета на директорите да  се състои от  две части: постоянна част и допълнителни.

4.4. Възнагражденията на независимите директори са постоянни, като с приемането на новите правила същите отразяват и  участието в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството.

4.5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите  имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.           

5.1. Членовете на Съвета на директорите са декларирали, че ще избягват и няма да допускат  реален или потенциален  конфликт на интереси.   

5.2. Обсъждат се приемане на процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси, които да се предложат за приемане от ОС на дружеството, чрез актуализиране на устройствения акт.  

5.3.Членовете на Съвета на директорите са задължени   незабавно  да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

5.4. Всеки конфликт на интереси в дружеството  се разкрива на Съвета на директорите.

6.1. Работата на Съвета на директорите  се подпомага от  одитен комитет.

6.2. Одитният комитет е създаден  въз основа на писмено определена структура,  обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.

7.1. Ръководните органи на  дружеството  гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери. Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

7.2.  Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

7.3. Ръководството осъществява ефективен контрол като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

7.4. Ръководството е изготвило  правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират  равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

7.5. Ръководството  е  организирало  процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

7.6. Ръководството  насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите.

8.1. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са  конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения  относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

8.2. Дружеството поддържа Интернет страницата си www.orpheusclub.com

8.3. Ръководството имаше готовност да съдейства на акционерите, евентуално овластени от съда за включване на допълнителни  въпроси в дневния ред на Общото събрание, но такива  при ОС проведено през 2023 год. нямаше.

8.4. Ръководството  гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно  взетите решения на Общото събрание на акционерите.

9.1. Ръководството  утвърди  политиката за разкриване на информация в съответствие със  законовите изисквания и устройствения акт.

9.2. В съответствие с приетата политика по т.1 се  поддържа система за разкриване на  информация.

9.3. Системата за разкриване на информация  гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява  злоупотреби с вътрешна информация.    

9.4. Ръководството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява  пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и   информирани решения и оценки.

9.5. Ръководството утвърди и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне  на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация, по начин който да  гарантира спазването на т. 9.2.

9.6. Като част от системата за разкриване на информация е разработена и се поддържа   Интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на  разкриваната чрез нея информация с оглед на приемането на разпоредбите на НККУ интернет страницата на дружеството се актуализира с препоръчителните данни.

10.1. Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със  заинтересованите  лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които  дружеството директно въздейства и които от своя страна  могат да повлияят на дейността му, в т.ч доставчици, клиенти, служители, кредитори, и други. Дружеството  идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на  влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

10.2. В своята политика спрямо заинтересованите лица ръководството се съобразява със законовите изисквания.  

10.3. Ръководството  поддържа ефективни връзки със заинтересованите лица.

11.За по-ефективно управление на дружеството и постигане целите на  програмата в дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите, който осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в  ценни книжа в дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово - икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Директорът за връзка с инвеститорите подпомага членовете на Съвета на директорите при изпълнението на тяхното задължение за спазване на регулативните изисквания, особено тези, произтичащи от ЗППЦК и Наредба №2 на КФН. Основно е работено по изпълняването  на следните функции и задължения:

11.1. Представя редовно отчет за дейността и въпросите, които разглежда от името на акционерите.

11.2. Извършване прочит на всички, а при невъзможност на произволни запитвания или  писма от акционерите с цел определяне на видовите проблеми, с които се срещат акционерите.

11.3. Изготвя отчет за Общото събрание на акционерите, които се включват както  плюсовете, така и минусите за акционерите и се предлагат конкретни мерки за решаване на на проблемите.

11.4. Организира периодични срещи с инвеститорите, на които да се обсъждат техните въпроси и проблеми с дружеството.

11.5. Изготвя проучвания и анкети за мнението на акционерите за дружеството.

11.6. Съблюдава и осигурява своевременно изпращане на всички необходими отчети и  уведомления на дружеството  до Комисията, регулирания пазар  на който се търгуват ценните  книжа на дружеството и Централния депозитар.

11.7.Изготвя и предоставя на комплект документи за членовете на СД и лицата на  ръководна длъжност, в които се посочват правата на акционерите, предвидени в българското законодателство, по-специално в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

11.8. Води  и съхранява пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

11.9. Изготвя и разпространява писмен доклад сред акционерите във връзка с подробностите около програмата и годишната й оценка.

11.10. Следи  тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното  управление за да се гарантира, че дружеството е в течение по въпросите в областта.

12. В изпълнение на своите задължения директора за връзки с инвеститорите изпълняваше и възложените му допълнителни  функции.

12.1. На всеки три месеца СД на дружеството обсъжда и оценява работата и  необходимостта от промени или подобрения на дейността на Директора за връзка с  инвеститорите.

12.2. Изпълнени бяха и залегналите в Кодекса изисквания за професионална  квалификация и други изисквания към членовете на управителните органи, която да гарантира,  че е налице нужния разностранен опит и познания за вземане на ефикасни решения  от страна на  управителните органи.

12.3. За гарантиране на редовното провеждане на заседанията на управителния орган и  подготвеност на членовете му за вземане на ефикасни и компетентни решения  се спазва  изготвения  и приет предварителен график за провеждане на събрания на СД, който дава  възможност  всички или на по-голяма част от тях да участват ефективно в заседанията на СД.

12.4. В изпълнение на НККУ изпълнителните директори /заедно или поотделно/ уведомяват поне една седмица предварително членовете на СД за пълния  дневен ред на заседанието и при необходимост  им предоставят комплект писмени материали свързани с обсъжданите въпроси. Материалите съдържат всички документи необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред.

Заседанията на СД  се протоколират подробно , включително на вота на всеки член на управителните органи, както и мотивите за неговия вот по всяка точка от дневния ред - ако същия е мотивирал решението си.

Осигурено бе своевременно разкриване на информацията пред акционерите, за решенията вземани от СД, като за целта, протоколите от заседанията  се предоставят при поискване на акционерите, освен ако СД не е гласувал даден въпрос да не става обществено.

12.5. Съветът на директорите  успешно прилага вече разработената политика и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите, както и ежегодно неговите членове представят декларации с подробна информация за преки и непреки сделки с дружеството и за участието им в сделките като се осигурява възможност за получаване на копие от акционерите за проверка.

12.6. Съветът на директорите прие изготвянето и представянето на тримесечните и годишните отчети съобразно изискванията на ЗППЦК и следва  приетите процедури за преглед на отчетите и тяхната достоверност. В тази връзка в процес на изграждане и приемане е състав на комитет по одит към Съвета на директорите, който да следи прилагането на международните стандарти и воденето на прегледни счетоводни книги и регистри, които да позволяват извършването на одит по международните стандарти.

12.7. След всяко проведено Общо събрание на дружеството, в тридневен срок  от  провеждането му, Съветът на директорите изпраща  протокол от Общото събрание на зам. председателя, ръководещ управление „Надзор над инвестиционната дейност” и на регулирания пазар.

Следяха се тенденциите, теорията и практиката в областта на корпоративното управление.

Всеки от акционерите може  да се запознае с този информация, която е на  разположение в  административната сграда на дружеството.

 

II. Към дружеството не е отправяно предложение за поглъщане по смисъла на Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.

 

III. През 2023 г. Съветът на директорите на „Орфей клуб Уелнес” АД беше в състав от три лица, от които две юридически и едно физическо лице:

 1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) от Петър Нейчев Нейчев и Радостина Димитрова Нейчева – заедно и поотделно.

 2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, представлявана по чл. 234, ал. 1 от ТЗ от Хачик Мъгърдич Язъджиян;

 3. ЗЛАТАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

„Орфей клуб Уелнес” АД се представлява пред трети лица от  „Корпорация по технологии и иновации” АД, ЕИК 115 086942, представлявано по чл. 234, ал.1, изр. трето от ТЗ от физическите лица: Петър Нейчев Нейчев и Радостина Димитрова Нейчева - заедно и поотделно.

Съставът на Съвета на директорите на „Орфей клуб Уелнес” АД беше променен през 2023г, както следва:

На 31.05.2023г. с номер на вписване 20230531105450 в Търговския регистър Христо Христов Данов беше заличен като Представител по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. Член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД и представляващ дружеството пред трети лица.

На 18.05.2023г. с номер на вписване 20230518095849 Петър Наньов Троплев беше заличен като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Христо Христов Данов беше вписан като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Орфей Клуб Уелнес АД.

Директор за връзки с инвеститорите на „Орфей клуб Уелнес” АД  е Петранка Димитрова Иларионова, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», №27А, тел. 0882 933 522, е-мейл:   dvi.holdingkti@gmail.com

 

IV. Политика на многообразие

Дружеството полага необходимите усилия за предотвратяване на дискриминацията и за осигуряван на равни възможности при набиране на кадровия си състав, без оглед на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или па всякакви други признаци, установени в приложимото законодателство.

Основни критерии и принципи на Политиката за многообразие при подбор и оценка на членовете па административните, управителните и надзорните органи на Дружеството са:

• членовете на тези органи могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;

• сред изискванията за заемане на длъжности в тези органи могат да бъдат въвеждани единствено недискриминационни критерии като: добра репутация, професионален опит и управленски умения, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството дейности; и

• сред целите па спазване на принципите па многообразие в управлението на Дружеството са и: независимостта и обективността в изразяването на мнения, отразяване на максимално широк кръг от мнения и интереси на максимално широк кръг от социални групи при вземане на решения, и др.

Дружеството спазва принципа на многообразие, прилаган по отношение на състава на корпоративните си органи.

През отчетния период в Дружеството не са констатирани случаи на дискриминация.

 

Изображение1

 

 

Декларации по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 100н, ал.4, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

 

Подписаната: Радостина Димитрова Нейчева, в качеството си на Изпълнителен директор на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД – Пловдив,

 

Д е к л а р и р а м, че доколкото ми е известно:

а) финансовият отчет за 2023 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента

б) годишният доклад за дейността за 2023г., съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;

 

      Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

 

Изображение1

          /Радостина Нейчева/

 

гр.Пловдив

21.03.2024г.

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 100н, ал.4, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

 

Подписаната: МИРОСЛАВА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, в качеството си на Управител и представляващ „МДН Финанс” ЕООД - специализирано счетоводно предприятие, съставител на финансовите отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, ЕИК 160098651

 

Д е к л а р и р а м, че доколкото ми е известно:

 

Годишният финансов отчет за 2023г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

 

 

Гр. Пловдив

21.03.2024г.

Изображение1

  За МДН Финанс ЕООД:

                          /Мирослава Николова/

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

НА „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД за 2023г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2023 г. Тя отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е членовете на СД да работят мотивирано в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията:

Политиката за възнагражденията на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД е разработена от членовете на СД, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите, на които по решение на Съвета е възложено управлението на дружеството като изпълнителни членове / изпълнителни директори имат право да получават освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение, съгласно чл.7 от Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Общият размер на променливото възнаграждение се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на дружеството. По този ред Съветът на директорите определя постоянно и променливо възнаграждение на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите, в качеството им на такива.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

На този етап „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Съгласно политиката за възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели и е обвързано със следните критерии:

 1. резултатите от дейността, както следва:
  а) размер и динамика на EBITDA (печалбата на дружеството преди лихви, данъци, обезценка и амортизации);
  б) размер и динамика на продажбите на дружеството;
  в) размер и динамика на вземанията на дружеството.

 2. нефинансови показатели, както следва:
  а) спазване принципите на Дългосрочната програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
  б) прилагане и спазване на другите вътрешни правила и политики на дружеството.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Общият размер на променливото възнаграждение се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на дружеството. По този ред Съветът на директорите определя постоянно и променливо възнаграждение на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите, в качеството им на такива.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:

Дружеството не е изплащало бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.

7. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо:

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:

Дружеството не е изплащало променливи възнаграждения, поради това няма такава информация.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

Съгласно политиката за възнагражденията на дружеството, договорът с член на съвета на директорите урежда условията и максималния размер на обезщетенията при неговото предсрочно прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

Договорът с изпълнителния директор урежда условията и максималния размер на обезщетенията при неговото предсрочно прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10:

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД е в състав:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086945, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев и Радостина Димитрова Нейчева;

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Хачик Мъгърдич Язъджиян;

3. Златан Петров Петров

Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от Изпълнителния член на Съвета на директорите - „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086945, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев и Радостина Димитрова Нейчева – заедно и поотделно

Мандатът на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

Съгласно чл. 244, ал. 7 от Търговския закон отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите или от едноличния собственик.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

За отчетната финансова година размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е както следва:

1. Петър Нейчев Нейчев – 2860 лева

2. Радостина Димитрова Нейчева - 14344 лева

3. Златан Петров Петров  - 11088 лева

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) Пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година:

Няма промени.

б) Възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група:

През 2023 г. не са изплащани други материални или нематериални стимули.

в) Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им:

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор:

Няма такива.

д) Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година:

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а” - „д":

Няма такива.

ж) Информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите:

Няма такива.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :

а) Брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени:

Няма такива.

б) Брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година:

Няма такива.

в) Брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата:

Няма такива.

г) Всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година:

Няма такива.

16. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне:

Не е налице средногодишна промяна на възнагражденията.

17. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение:

Съгласно политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, договорът с член на съвета на директорите трябва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взима от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Договорът с изпълнителния директор трябва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взима от общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

18. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени:

Няма такива.

Изображение1

             /Радостина Нейчева/

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС”АД ПРЕЗ 2023г.

 

І. Предмет на дейност

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Капиталът на дружеството е в размер на 4 161 664 лева, разпределен в 4 161 664 броя поименни безналични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев.

Седалището и адрес на управление на  Дружеството е Република България, град Пловдив, булевард „Христо Ботев” № 27А.

Акциите на дружеството се търгуват на  „Българска фондова борса-София” АД, BaseMarket с борсов код OCW.

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД се представлява пред трети лица от ю.л. изпълнителен директор: „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ”  АД, ЕИК 115086942, представлявано от Петър Нейчев Нейчев и Радостина Димитрова Нейчева – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС”АД  е с предмет на дейност:

Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.

ІІ. Основна дейност

През 2023 година дружеството реализира приходи в размер на 179 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 169 хил.лв. и финансови приходи в размер на 10 хил.лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Приходи

179

532

Разходи

199

266

Нетна печалба/загуба за периода

(20)

266

Активи

4222

4193

Собствен капитал

4039

4059

 

 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към  31.12.2023                                                                                BGN’000

 

БЕЛЕЖКИ

31.12.2023

31.12.2022

АКТИВИ

 

 

 

Нетекущи активи

 

 

 

Дълготрайни материални активи

6

329

1485

Нематериални активи

7

187

218

Финансови активи

8

1273

4

Дългосрочни вземания и други активи

9

183

192

 

 

1972

1899

Текущи активи

 

 

 

Материални запаси

10

68

68

Търговски и други вземания

11

2100

2165

Финансови активи

12

51

51

Парични средства и еквиваленти

13

31

10

 

 

2250

2294

Всичко активи

 

4222

4193

 

КАПИТАЛ  И  ПАСИВИ

 

 

 

Собствен капитал

 

 

 

Акционерен капитал

14

4162

4162

Резерви

15

6

6

Финансов резултат от минали години

16

(109)

(375)

Финансов резултат за текущия период

16

(20)

266

 

 

4039

4059

 Нетекущи пасиви

 

 

 

Дългосрочни задължения

17

71

71

 

 

71

71

Текущи пасиви

 

 

 

Търговски и други задължения

18

112

63

 

 

112

63

Всичко капитал и пасиви

 

4222

4193

Дата: 21.03.2024г.

Изображение1

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

към  31.12.2023

 

БЕЛЕЖКИ

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Приходи

2

169

520

Разходи за материали и услуги

3

(60)

(147)

Разходи за персонал и осигуровки

4

(43)

(64)

Амортизации

 

(37)

(41)

Балансова стойност на продадени активи

 

-

(1)

Други разходи за дейността

 

(54)

(9)

Печалба/ (загуба) от оперативна дейност

 

(25)

258

Приходи от финансирания

 

-

-

Финансови приходи

5

10

12

Финансови разходи

5

(5)

(4)

Финансови приходи/(разходи),нетно

 

5

8

Печалба / (загуба) преди данъци

 

(20)

266

Разход за данъци върху доходите

 

-

-

Нетна печалба / (загуба) за годината

 

(20)

266

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

 

-

-

Общ всеобхватен доход за годината

 

(20)

266

 

Дата: 21.03.2024г.

Изображение1

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към  31.12.2023

 

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност

 

 

 

Парични постъпления от клиенти

 

158

300

Парични плащания на доставчици и персонал

 

(229)

(355)

Платени/ възстановени данъци

 

(2)

(4)

Други постъпления и плащания от оперативната  дейност

 

(16)

(69)

Паричен поток от дейността

 

(89)

(128)

Парични потоци от инвестиционна дейност

 

39

6

Парични потоци от финансова дейност

 

71

30

Нетни парични потоци

 

21

(92)

Парични средства в началото на годината

 

10

102

Парични средства в края на периода

 

31

10

 

Дата: 21.03.2024г.

Изображение1

 

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към  31.12.2023  

 

Акционе-

рен капитал

BGN’000

общи

резерви

BGN’000

други

резерви

BGN’000

Печалба

BGN’000

загуба

BGN’000

Общособствен капитал

BGN’000

Салдо на 31.12.2021

4162

6

-

            -

(374)

3794

Корекция на грешка

-

-

        -

             -

-

-

Коригираносалдо на 01.01.2022

4162

6

-

          -

(374)

3794

Резултат за периода

-

-

-

             266

-

266

Други изменения

-

-

        -

             -

(1)

(1)

Салдо на 31.12.2022

4162

6

-

           266

(375)

4059

Корекция на грешка

-

-

-

-

-

-

Коригираносалдо на 01.01.2023

4162

6

-

266

(375)

4059

Резултат за периода

-

-

-

-

(20)

(20)

Други изменения

-

-

-

-

-

-

Салдо на 31.12.2023

4162

6

-

266

(395)

4039

 

Дата: 21.03.2024г.

Изображение1

 

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

към  31.12.2023

1.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

На територията на Република България действат Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Международните стандарти за финансови отчети са приети със Закона за счетоводството.  За България през 2023г. е приложима рамката на МСС.

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), валутата на дружеството.

ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Ръководството представя своя годишен одитиран финансов отчет към 31 декември 2023г., изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти, което е и в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Основа за изготвяне на финансовите отчети

Настоящите финансови отчети са изготвени за периода от 1 януари 2023г. до 31 декември 2023г. в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2009 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО към БМСС и приети от Европейската комисия, в сила от 01.01.2023г., които са били уместни и приложими за неговата дейност.

Промени  в  счетоводната  политика

Дружеството не е променяло счетоводната си политика през текущия период.

Ефекти от промяна в обменните курсове

Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводните си регистри в лева. Фиксингът на българския лев е фиксиран към еврото 1 EUR = 1.95583 BGN. Финансовите отчети са изготвени в хиляди лева.

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на БНБ към датата на сделката.

В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се отразяват, както следва:

- паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо през годината - по централния курс на Българската народна банка към датата на съставяне на отчета.

- непаричните позиции, които се отчитат по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният курс към датата, към която е определена справедливата стойност.

Курсовите разлики възникнали при промяна на обменните курсове се отразяват в отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.

Приходи  

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане.

Разходите се отразяват в  отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход през периода, през който са възникнали.

Разходите, извършени от дружеството през текущия отчетен период, които са свързани с получаване на приходи и изгоди през следващ отчетен период, се отчитат като разходи за бъдещи периоди.

Данъци

Според българското данъчно законодателство дружеството е задължено за данък печалба /корпоративен данък/. Данъчната ставка за данък печалба е 10 %. Отсрочените данъци са заделени при данъчна ставка 10 %.

Дружеството е регистрирано по Закона за данък добавена стойност и е задължено с данък 20 % за извършените продажби.

Българското данъчно законодателство е обект на различни тълкувания и непрестанни промени. В тази връзка тълкуванието на данъчното законодателство от данъчните власти по отношение на сделките и дейността на Дружеството може да не съвпада с това на Ръководството. В резултат на това данъчните власти могат да изразят съмнение по отношение начина на изчисление на пренесените данъчни загуби, както и да определят допълнителни данъци, глоби и лихви.

Данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и документация за предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят допълнителни глоби. Ръководството на Дружеството не разполага с информация, която би довела до значителни задължения в тази област.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване  

Имотите, машините, съоръженията и оборудването са активи, които имат цена на придобиване над 500 лева и самостоятелно определяем полезен срок на ползване.

Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

Последващи разходи – с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив имотите, машините, съоръженията и оборудването се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации. През предходен период имотите, машините, съоръженията и оборудването са се отчитали по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и коригирана с направените преоценки.

Възстановимост на балансовата стойност – Дружеството не определя възстановима стойност. При наличие на достатъчно надеждни условия предприятието преразглежда балансовата стойност на дълготрайните материални активи и определя тяхната възстановима стойност.

Отписването на дълготрайни материални активи от баланса е при продажба или когато активът окончателно бъде изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди.

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се амортизират по линейния метод през техния полезен срок на експлоатация, като отчетната или преоценъчната им стойност се намалява до размера на остатъчната им стойност със следните годишни амортизационни норми:

 

2023

2022

Сгради и съоръжения

1 - 4 %

1 - 4 %

Машини и оборудване

30 %

30 %

Транспортни средства

10 - 25 %

10 - 25 %

Компютърно оборудване

25 - 50 %

25 - 50 %

Стопански инвентар

15 %

15 %

Други нематериални активи

15 %

15 %

 

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.

Инвестиционни имоти

Класифициране на активи като инвестиционни имоти.

Инвестиционен имот е имотът (земята или сградата или части от сграда, или и двете), държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

Като инвестиционни имоти в съответствие с изискванията на МСС 40 „Инвестиционни имоти” в предприятието се класифицират:

- земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на стойността на капитала, а не с цел краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност;

- земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване;

- сграда, притежавана от отчитащото се предприятие (или държана от отчитащото се предприятие на финансов лизинг) и  е отдадена по един или повече оперативни лизинга; и

- сграда, която не се ползва, но се притежава, за да бъде отдадена по един или повече оперативни лизинга.

Признаване на инвестиционен имот - Инвестиционният имот се признава, когато:

- има вероятност дружеството да получава икономически изгоди от инвестиционния имот, на основата на наличните данни в момента на първоначалното признаване;

- цената на придобиване на инвестиционния имот може да бъде оценена достоверно.

Първоначално оценяване на инвестиционен имот - Първоначалното оценяване на инвестиционен имот се извършва по неговата цена на придобиване. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка.

Цената на придобиване на закупен инвестиционен имот включва неговата покупна цена и всички преки разходи, като:

- професионалните хонорари за правни и други услуги;

- данъци по прехвърлянето на имота;

- други преки разходи по сделката.

Цената на придобиване на инвестиционен имот, построен по стопански начин, е неговата цена на придобиване на датата, когато е завършено строителството или разработването на имота.

При прехвърляне на друг имот в инвестиционен имот той се завежда със стойност, равна на балансовата стойност на имота, по която се е отчитал до момента .

Инвестиционни имоти, получени в резултат на безвъзмездна сделка се оценяват по справедлива стойност.

Инвестиционни имоти, получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон първоначално се оценяват по оценката, приета от съда и всички преки разходи.

В първоначалната оценка на инвестиционния имот в съответствие с изискванията на МСС 40 се включват всички трайно прикрепени дълготрайни активи, без които инвестиционния имот не би могъл да се ползва по предназначение.

Последващо оценяване на инвестиционните имоти след първоначалното придобиване - След първоначалното признаване като актив, всеки инвестиционен имот, собственост на предприятието, се отчита по Модел на справедливата стойност” - предприятието, оценява всички свои инвестиционни имоти по тяхната справедлива стойност.

Освобождаване от инвестиционни имоти - Инвестиционен имот трябва да бъде отписан (изваден от баланса) при освобождаването или когато инвестиционният имот е трайно изваден от употреба и никакви бъдещи икономически изгоди не се очакват от неговото освобождаване.

Нематериални Активи  

Нематериалните активи представляват установими непарични активи без физическа субстанция, които се използват при производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.

Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.

Възстановимост на балансовата стойност – Дружеството не определя възстановима стойност. При наличие на достатъчно надеждни условия предприятието преразглежда балансовата стойност на дълготрайните нематериални активи и определя тяхната възстановима стойност.

Отписването на дълготрайни нематериални активи от баланса е при продажба или когато не се очакват бъдещи икономически ползи от неговото използване или от последваща продажба.

Нематериалните активи се амортизират по линейния метод със следните амортизационни норми:

 

2023

2022

Софтуер

50 %

50 %

Платформи и сайтове

15 %

15 %

Други  нематериални активи

15 %

15 %

 

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.

Материални запаси

Стоково - материалните запаси са краткотрайни активи под формата на стоки, предназначени за продажба.

Стоково-материалните запаси се записват в баланса на дружеството по историческа цена (доставна цена), в която се включват цената на закупуване и всички преки разходи, извършени във връзка с доставянето им до сегашното им местоположение и състояние.

При отписването на стоково - материалните запаси се използва метода на средно претеглената стойност.

В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализируема стойност на стоково-материалните запаси.

Нетна реализируема стойност

Оценката на нетната реализируема стойност се базира на най-сигурните съществуващи данни по време на съставянето на тази оценка, като се отчитат колебанията в цените и себестойността.

Дългосрочни финансови активи

Дългосрочните финансови активи са участия в капиталите на дъщерните и асоциираните дружества, както и такива с характер на малцинствено участие.

Първоначално активите се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по придобиването им.

Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен финансов актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната евентуална загуба от обезценка..

Отписването на дълготрайни финансови активи от баланса е при продажба и когато са отдадени правата на собствеността.

Краткосрочни финансови активи

Краткосрочните финансови активи са „Финансови активи, държани за търгуване”, класифицирани по МСС 32.

Последващо отчитане на финансови активи - След първоначалното им признаване финансовите активи се оценяват по справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания на финансовите активи, когато са класифицирани като:

- финансови активи, държани за търгуване;

- финансови активи, обявени за продажба.

Кредитен риск

Кредитният риск за дружеството е свързан преди всичко с неговите вземания от предоставените средства на дружества от групата и други контрагенти.

Сумите представени в баланса са на нетна база. Не са правени обезценки за съмнителни вземания, и не са оценени като такива от ръководството на база предишен опит и текущи икономически условия.

Пазарен риск

Пазарният риск е резултат от изменението в пазарните условия – промяна на пазарни цени на финансовите инструменти, на валутните курсове и на лихвените проценти.

Свързани лица

С решение на дружеството - майка „Корпорация за технологии и иновации” АД, свързаните лица на Дружеството през отчетния период са следните: „Корпорация за технологии и иновации” АД, „Пловдив Тех парк” АД, „ИТ Академия” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95” АД, „Съединение Мениджмънт” АД в ликвидация, „Етик Финанс” АД, „ПЧЕКИТ” ЕООД,   „ПЧЕКИТ Пловдив”  ЕООД,  „ИТ Университет”  ЕООД , „Ер Ен Кей Соларити” ООД и Фондация  „Международен Институт за Изследване на Кооперациите”.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с принципа за действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи да извършва дейността си в близко бъдеще.

2. НЕТНИ ПРИХОДИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Приходи от продажба на стоки

-

1

Приходи от продажба на услуги

28

108

Други приходи

141

411

Общо

169

520

 

Приходите от продажба на услуги са в размер на 28 хил.лв. и включват приходи от отдаване под наем на помещения в размер на 11 хил.лв., приходи от поддръжка на ел.съоръжения в размер на 17 хил.лв. Други приходи са в размер на 141 хил.лв., в т.ч. приходи от апортна вноска на недвижими имоти в размер на 126 хил.лв. и приходи от отписани задължения в размер на  15 хил.лв.

3.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Разходи за материали

5

71

Разходи за външни услуги

55

76

Общо

60

147

 

Разходите за външни услуги са разпределени както следва:

в т.ч. одиторски услуги - 2 хил.лв.;

Разходите за материали включват разходи за ел.енергия, гориво, разходи за поддръжка и текущи ремонти, канцеларски материали и консумативи, представителни разходи, други материали в размер на 5 хил.лв., в т.ч. разходи за ел.енергия в размер на 2 хил.лв.

4.РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Разходи за заплати

35

52

Разходи за социални осигуровки

8

12

Общо

43

64

 

Средният списъчен брой на служителите към 31.12.2023год. e 7 души.

5.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

 

31.12.2023

BGN’000

 

31.12.2022

BGN’000

 

Приходи от операции с финансови активи и инструменти

-

-

Разходи по операции с финансови активи и инструменти

-

-

Приходи от лихви

10

12

Разходи по лихви

(4)

(3)

 

6

9

Приходи от дивиденти

-

-

Други приходи/разходи

(1)

(1)

Общо

5

8

 

Финансовите приходи се формират от приходи от лихви в размер на 10 хил.лв.

Финансовите разходи са в размер на 5 хил.лв., в т.ч. разходи за лихви – 4 хил.лв.

Финансови приходи/разходи, нетно – 5 хил.лв.

6. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Отчетна стойност

Земи

Сгради и конструкции

Машини и оборудване

Съоръжения, транспортни средства и други

Общо

Към 31.12.2022

1278

221

3

113

1615

Придобити

-

-

-

-

-

Изписани

1029

144

-

-

1173

Към 31.12.2023

249

77

3

113

442

 

 

 

 

 

 

Амортизация

 

 

 

 

 

Към 31.12.2022

-

41

2

87

130

Амортизация за периода

-

2

-

4

6

Изписана

-

23

-

-

23

Към 31.12.2023

-

20

2

91

113

Балансова стойност

 

 

 

 

 

Към 31.12.2022

1278

180

1

26

1485

Към 31.12.2023

249

57

1

22

329

 

Към 31 декември 2023г. Дружеството няма заложени нетекущи активи /земи и сгради/. На 16.05.2023 г. в Търговския регистър е вписано участието на дружеството в създаване на ново дружество „Ер Ен Кей Соларити” ООД, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на  „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, в размер на 1299500 лв.

7.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 

Софтуери,

сайтове,

платформи

Други нематериални активи

Разходи за придобиване на ДНА / сайтове,

платформи

Общо

Отчетна стойност

 

 

 

 

Към  31.12.2022

185

162

-

347

Придобити

-

-

-

-

Изписани

-

-

-

-

Към  31.12.2023

185

162

-

347

 

 

 

 

 

Амортизация

 

 

 

 

Към 31.12.2022

60

69

-

129

Изписани

-

-

-

-

Амортизация за периода

27

4

-

31

Към 31.12.2023

87

73

-

160

 

 

 

 

 

Балансова стойност

 

 

 

 

Към 31.12.2022

125

93

-

218

Към 31.12.2023

98

89

-

187

 

Дружеството притежава нематериални дълготрайни активи – софтуери, сайтове и платформи в размер на 185 хил.лв.

8. ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дългосрочните финансови активи на дружеството включват:

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Дялови участия

1273

4

- в дъщерни предприятия

1273

4

Общо

1273

4

 

Дяловите участия на дружеството са разпределени както следва:

В дъщерни предприятия:

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2023

% участие

31.12.2021

BGN’000

31.12.2021

% участие

Филипополис тур ООД

4

70.00

4

70.00

Ер Ен Кей Соларити ООД

1269

90.71

-

-

 

1273

 

4

 

 

На 16.05.2023 год. в търговския регистър е вписано участието на дружеството в създаване на ново дружество „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ” ООД чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД. Инвестицията е предвидена да се използва за изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали за производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници.

Инвестициите в дъщерни предприятия са отразени във финансовия отчет на дружеството по себестойност. Поради това, че инвестициите, не се търгуват на фондовите пазари, справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност, включително чрез алтернативни процедури. На тази основа последните не са преоценявани през текущия период. Възможно е същите да са надценени, респективно подценени в счетоводния баланс.

9.ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Вземания по търговски заеми

174

183

Вземания от свързани предприятия (Бележка 19)

9

9

Общо

183

192

 

Вземанията от свързани предприятия се формират от предоставени дългосрочни заеми.

Дългосрочните вземания включват вземания по търговски заеми в размер на 174 хил.лв. и вземания от свързани предприятия в размер на 9 хил.лв.

 Условията по предоставените дългосрочни заеми са както следва:

Кредитопо

лучател

Размер на заема

хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

хил.лв.

Неизпла

тена лихва

хил.лв.

Падеж

Трансмобил 21 ООД

21

5

21

7

01.06.2022

Платон 5 ЕООД

19

5

19

6

08.06.2022

ЕКД Аутомол

125

5

125

41

15.06.2022

ОБТК - Орфей АД

18

5

18

1

30.12.2025

Етик Финанс АД

18

4

9

2

07.01.2023

 

Предоставените дългосрочни заеми, в т.ч. на свързани предприятия са с цел подпомагане финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегически цели. Всички предоставени дългосрочни заеми на дружеството са прегледани относно индикации за обезценка. Към края на отчетния период няма дългосрочни вземания, които са обезценени.

10.МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Материали

62

62

Стоки

6

6

Продукция

-

-

Общо

68

68

 

11.КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Вземания от свързани предприятия (Бележка 19)

284

300

Вземания от клиенти и доставчици

27

48

Предоставени аванси към свързани предприятия

12

7

Вземания по търговски заеми

-

-

Данъци за възстановяване

3

6

Други краткосрочни вземания

1774

1804

Общо

2100

2165

 

Други краткосрочни вземания

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Вземания от подотчетни лица

-

47

Други вземания

1774

1757

Общо

1774

1804

 

Други краткосрочни вземания включват вземания от подотчетни лица, лихви по заеми, други дебитори.

Условията по предоставените краткосрочни заеми са както следва:

Кредитопо

лучател

Размер на заема

хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла тена главница

хил.лв.

Неизплатена лихва

хил.лв.

Срок за изпла

щане

Вид

на заема